"การจัดการศึกษาควรเน้น
การเรียนรู้จากความสมดุล
สร้างความสมดุลทั้ง
การเรียนการสอน ครูผู้สอน
และนักเรียนทุกคนให้ได้เรียนรู้
แสวงหาความรู้พร้อมกับ
ความสุขอย่างพอดี คุณครู
คุณพ่อ คุณแม่ ต่างมีความ
เข้าใจร่วมกันว่า ลูกควรได้
เรียนรู้ด้วยความสมดุล จาก
ความสุขที่ได้ทำกิจกรรมและ
ความอบอุ่นที่ได้รับจากบ้าน
และโรงเรียนเท่าเทียมกัน"อาจารย์กิรินทร์ สุรักขกะ
อุปนายกสมาคมฯ

เกี่ยวกับสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ

สมาคมอนุบาลศึกษา แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้อักษรย่อว่า "ส.อ.ศ.ท." เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า "Preschool Education Association of Thailand Under the Royal Patronage of her Royal Highness Maha Chakri Sirindhorn" ใช้อักษรย่อเป็นภาษาอังกฤษ เรียกว่า "P.E.A.T"

สถานที่ตั้ง
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
เลขที่ 62 ถนนเพชรบุรี พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2215-7335, 0-2215-3713
โทรสาร 0-2215-3713

ประวัติความเป็นมา
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ เริ่มตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยกลุ่มครู อาจารย์ ซึ่งสำเร็จวิชาครูอนุบาล มีหม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา และนางสมถวิล สังขะทรัพย์ เป็นผู้รวบรวมและเชิญคณะครูอนุบาลมาเป็นกรรมการดำเนินงาน และเมื่อปี พ.ศ. 2506 ได้จัดงานแสดงอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยได้กราบทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน ณ ห้องประชุมสวนลุมพินี และ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2531 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับสมาคมฯ เข้าอยู่ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์กมลา โอสถานุเคราะห์ เป็นนายกสมาคม

วัตถุประสงค์
 • ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการศึกษาอนุบาลที่ถูกต้อง และเหมาะสม แก่ครู และผู้เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริมเผยแพร่ การผลิตและการนำสื่อวัสดุ และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา อนุบาล
 • ให้การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพในเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนอนุบาล
 • ร่วมมือ ประสานงาน และแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์การอื่น ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้เพื่อสาธารณประโยชน์
กิจกรรมของสมาคมฯ
 • จัดอบรม สัมมนา-จัดนิทรรศการ และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การอนุบาลศึกษาแก่บุคคลต่าง ๆ อาทิ เช่น
     - ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการเด็ก
     - กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
     - เทคนิคการผลิตสื่อ
     - หลักการบริหารโรงเรียนอนุบาล
     - ความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลเด็ก
     - ศิลปะกับเด็กอนุบาล
     - นิทรรศการสื่อการเรียนการสอน
 • เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและความเคลื่อนไหวในวงการอนุบาลศึกษาฯ โดยจัดทำจุลสารอนุบาลศึกษาแก่สมาชิกและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
 • ให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ และองค์กรต่าง ๆ ในการฝึกอบรมและจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ อาทิเช่น
     - คู่มือและแบบประเมินพัฒนาการเด็ก
     - เอกสารเผยแพร่ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก
     - คู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับครู
 • จัดพาไปดูงานการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียนต่าง ๆ ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ
 • จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบทุนเพื่อสาธารณกุศล
คณะกรรมการผู้บริหาร


 

 Developed By Position Front Page.

© Copyright 2007 All Rights Reserved www.preeschool.or.th - Privacy Policy - Site Map
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Pre-school Education Association of Thailand Under the Royal Patronage of her Royal Highness Maha Chakri Sirindhorn