สมาคมอนุบาลศึกษา แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กิจกรรม

สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย วันที่ 19-20 มกราคม 2551 ณ อาคารนานมีบุคส์เฮาส์ สุขุมวิท 31
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการพัฒนาศักษยภาพครูวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวัฒน์ หนึ่งในวิทยากรได้สาธิตการทดลองเรื่องแรงตึงผิวของนำโดยมีผู้เข้ารับการอบรมร่วมกิจกรรมบนเวที
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการพัฒนาศักษยภาพครูวิทยาศาสตร์
การอบรมช่วงปฏิบัติการ ณ สวนเบญจศิริ เรื่องแนวคิดหลักเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการพัฒนาศักษยภาพครูวิทยาศาสตร์
วิทยากรได้บรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว และอธิบายกิจกรรมต่างๆ ที่จะนำไปสู่เด็กปฐมวัยเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความสนใจ มีความรักและซาบซึ้งในธรรมชาติ
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการพัฒนาศักษยภาพครูวิทยาศาสตร์
ผู้เข้าอบรมวาดและระบายเงาของใบไม้ที่สะท้อนในกระกาษ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเงา ซึ่งอธิบายได้ว่า เมื่อแสงแดดตกกระทบใบไม้ แสงแดดส่องผ่านใบไม้ไม่ได้จึงเกิดเป็นเงา
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการพัฒนาศักษยภาพครูวิทยาศาสตร์
กิจกรรมประกอบการเรียนรู้เรื่องใบไม้ ผู้เข้าอบรมเก็บใบไม่คนละหนึ่งใบเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของใบไม้แต่ละใบ เปรียนเทีบยความแตกต่างของด้านบนและด้านล่างของใบ จากนั้นนำใบไม้มาทาสีและพิมพ์ลงบนกระดาษ ให้เด็กๆ เขียนคำพูดที่เกี่ยวกับใบไม้ ต้นไม้ นำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อน
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการพัฒนาศักษยภาพครูวิทยาศาสตร์
บรรยากาศภายในห้องประชุม ผู้เข้าอบรมร่วมสนุกกับทีมงามได้รับรางวัลเป็นหนังสือจากนานมีบุคส์
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการพัฒนาศักษยภาพครูวิทยาศาสตร์
ผู้เข้าอบรมร่วมปฏิบัติกิจกรรมพิมพ์ลายต้นไม้เพื่อนำมาเปรียบเทียบความเหมื่อนและแตกต่างของลายไม้สองต้น กิจกรรมนี้เพื่อสอนให้เด็ก ๆ รู้จักสังเกต โดยใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือ
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการพัฒนาศักษยภาพครูวิทยาศาสตร์
วิทยากรรวบรวมใบไม้ที่มีลักษณะต่างกัน เห็นถึงความหลากหลายของธรรมชาติ
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการพัฒนาศักษยภาพครูวิทยาศาสตร์
การเปรียบเทียบใบไม้สองใบ
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการพัฒนาศักษยภาพครูวิทยาศาสตร์
วิทยากร ดร. ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ สาธิตการทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับน้ำ
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการพัฒนาศักษยภาพครูวิทยาศาสตร์
ผู้เข้าอบรมร่วมการทดลอง โดยการทายว่าวัตถุในมือข้างใดหนักกว่า และวัตถุในมือข้างใดจะลอยน้ำ (อันที่เบาหรือหนักกว่าจะลอยน้ำ) ให้ผู้เข้าอบรมลอยทาย การทายนี้เปรียบเสมือนการตั้งสมมติฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการพัฒนาศักษยภาพครูวิทยาศาสตร์
ภาพหมู่ของทีมวิทยากรและผู้เข้าอบรม

 Developed By Position Front Page.

© Copyright 2007 All Rights Reserved www.preeschool.or.th - Privacy Policy - Site Map
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Pre-school Education Association of Thailand Under the Royal Patronage of her Royal Highness Maha Chakri Sirindhorn