สมัครสมาชิก

ขั้นตอนในการสมัครสมาชิก

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ


 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


 3. ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท

  โดยการชำระสามารถชำระได้ดังนี้
  - เงินสด หรือ เช็ค ให้แก่ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ
  - ธนาณัติ สั่งจ่าย  น.ส.จินตนา ธรรมวานิช 62 ถนนเพชรบุรี พญาไท กทม. 10400


 4. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินของท่านมายัง

  - สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
    สยามบรมราชกุมารี 62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
  - โทรสาร 0-2215-3713
:: ดาวน์โหลดใบสมัคร

 Developed By Position Front Page.

© Copyright 2007 All Rights Reserved www.preeschool.or.th - Privacy Policy - Site Map
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Pre-school Education Association of Thailand Under the Royal Patronage of her Royal Highness Maha Chakri Sirindhorn