" กรุณาอย่ารอช้า
มาช่วยกันส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์
ให้แก่เด็กไทยของเรา
ตั้งแต่วันนี้กันดีกว่า "อาจารย์วิวรรณ สารกิจปรีชา
อุปนายกสมาคมฯ
บทความเกี่ยวกับอนุบาลศึกษา

ครูจะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้อย่างไร

โดย วิวรรณ สารกิจปรีชา

สิ่งที่สำคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีหลายอย่าง เช่น

  • เวลา เด็กๆต้องการเวลาที่เพียงพอ ไม่เร่งรีบ ในการสำรวจและทำงานให้ออกมาดีที่สุด ดังนั้นการให้เด็กทำกิจกรรมที่หมุนเวียนไปตามฐานตามเวลาที่กำหนดนั้นจึงไม่เหมาะสมนัก เด็กๆควรมีเสรีภาพที่จะเลือกทำกิจกรรม และใช้เวลาในกิจกรรมที่สนใจตามความต้องการของเด็กๆเอง


  • พื้นที่ เด็กๆควรจะมีที่ๆ เหมาะสมในการจัดวางงานที่ยังทำไม่เสร็จเพื่อจะมาต่อเติมได้ในวันต่อไป และเด็กๆยังต้องการพื้นที่ที่เพียงพอที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กทำงานให้ได้ดีที่สุด พื้นที่ที่เหมาะสมควรมีแสงสว่างตามธรรมชาติ สีที่ไม่ฉูดฉาดไม่ลายตา พื้นที่ที่เด็กๆจะสามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบาย มีผลงานตัวอย่างของเด็กๆกันเอง และของครู รวมถึงของจิตรกรชื่อดังด้วยก็ได้ติดอยู่ในห้องเรียน และที่สำคัญคือครูควรจัดให้มีสื่อที่หลากหลาย เชิญชวนให้อยากสำรวจ สืบค้น ใช้ทำการทดลอง หรือประดิษฐ์หรือทำงานในรูปแบบต่างๆ


  • สื่อ สื่อไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่จัดซื้อมาด้วยเงินจำนวนมาก ไม่จำเป็นต้องเป็นของที่มีราคาแพง แต่อาจจะเป็นสื่อที่สะสมมาเรื่อยๆ เช่น สิ่งที่ทำจากกระดาษทุกอย่าง เครื่องมือในการเขียนและในการวาดภาพต่างๆ กระดาษสี เศษผ้าต่างๆ กระดุม หิน กรวด เปลือกหอย ลูกปัด เมล็ดพืช แป้งโด กาว ดินเหนียว ครีมโกนหนวด เป็นต้น เด็กๆสามารถนำสื่อเหล่านี้ไปใช้ได้หลายๆรูปแบบ ทั้งนี้ สื่อเหล่านี้จะเป็นที่สนใจของเด็กๆและถูกใช้อย่างหลากหลายวิธีการมากขึ้นเมื่อเด็กๆมีส่วนร่วมในการสะสม จัดวาง แยกประเภท เก็บเข้าที่เป็นระเบียบด้วย


  • บรรยากาศ ห้องเรียนต้องมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการส่งเสริมให้เด็กๆรู้สึกได้ถึงการยอมรับความผิดพลาดและการสนับสนุนให้เด็กๆเสี่ยงที่จะทำผิดพลาดและไม่สำเร็จได้โดยไม่ถูกต่อว่าหรือประเมินโดยผู้อื่น การส่งเสริมให้คิดค้นสิ่งใหม่ๆวิธีใหม่ๆที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนเดิม รวมถึงการยอมรับการเปรอะเปื้อน เสียง และเสรีภาพตามสมควรและเหมาะสมตกลงยอมรับกันได้ ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ เช่นเดียวกับผู้ปกครอง ผู้ช่วยครูและบุคคลอื่นๆที่เข้ามาช่วยในห้องเรียน


  • โอกาส เด็กๆจะมีผลงานที่น่าสนใจได้ต่อเมื่อเด็กๆได้รับการกระตุ้น หรือรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างมากในการค้นพบสิ่งต่างๆทั้งในชีวิตประจำวันและนอกเหนือจากชีวิตประจำวันที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นสำหรับเด็กๆ ครูจะต้องเป็นผู้ช่วยจัดให้เด็กๆได้รับโอกาสดังกล่าวนี้ เช่น การพาเด็กไปชมละครหรือการแสดงต่างๆ หรือการพาไปทัศนศึกษา การสำรวจสืบค้นนอกสถานที่หรือ สำรวจสังเกตต้นไม้ที่น่าสนใจหรือสัตว์ที่นำมาในห้องเรียนเป็นต้น ทั้งนี้ เด็กๆอาจจะพิจารณาสิ่งที่เด็กๆวาดกับของจริงและประเมินแก้ไขเพิ่มเติมด้วยตัวเด็กเอง ครูต้องงดให้ความเห็นใดๆกับผลงานของเด็กๆด้วย


 

 Developed By Position Front Page.

© Copyright 2007 All Rights Reserved www.preeschool.or.th - Privacy Policy - Site Map
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Pre-school Education Association of Thailand Under the Royal Patronage of her Royal Highness Maha Chakri Sirindhorn