สมาคมอนุบาลศึกษา แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ" สมาคมอนุบาลศึกษาฯ
มุ่งส่งเสริมและพัฒนาเด็กไทย
ให้เจริญเติบโต อย่างองค์รวม
มีทักษะในการแสวงหาความรู้
มุ่งสู่ความเป็นสากล
อย่างพอเพียง
มีคุณธรรม จริยธรรม
งดงามตามวัฒนธรรมไทย "ดร. พัฒนา ชัชพงศ์
กรรมการฝ่ายบริหาร
การประชุมสมัชชาคุณภาพการศึกษา
การประชุมสมัชชาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลลูม อาคาร 9 อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2550

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนจะจัดเสวนาในหัวข้อ “การศึกษาเอกชน จัดอย่างไร ทำอย่างไรจึงมีคุณภาพ” ณ ห้องมิตติ้งรูม 9 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 13.00-16.00น. โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังต่อไปนี้
 • ประธานการเสวนา นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์)


 • ผู้ร่วมเสวนา นายกสมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (นางพริ้มพราย สุพโปฎก)


 • นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ (นางสาวจินตนา ธรรมวานิช)


 • นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (นางอุษา สมบูรณ์)


 • นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ (นางจิตรา จันทรากุล)


 • ที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (นายวีรวัฒน์ วรรณศิริ)
กิจกรรมการอบรมครูปฐมวัย เรื่อง “สิ่งแวดล้อมสำหรับครูปฐมวัย”
ในขณะนี้ปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน,สิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราต้องสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับเด็กไทย เฉพาะในเด็กปฐมวัยนับเป็นความโชคดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ร่วมกันจัดทำ คู่มือครู “สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย” ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 12 เรื่อง ดังนี้ บ้านของเรา, วัดในพระพุทธศาสนา, โรงเรียนของเรา, ถนนหนทาง, แม่น้ำลำคลอง, ทะเล, ต้นไม้, สวนสาธารณะ, ทุ่งนา, สวนสัตว์, ตลาด, โรงพยาบาล ในแต่ละเล่มนั้นได้แนะถึงกระบวนการเรียนการสอน มีการตั้งคำถามจุดประกายการเรียนรู้และเป็นคำถามปลายเปิด มีการเสนอแนะกิจกรรมหลายรูปแบบ ซึ่งทางคณะผู้จัดทำพร้อมที่จะแจกให้กับโรงเรียน (โรงเรียนละ 1 ชุด จำนวน 12 เล่ม) และคณะผู้จัดทำขอให้มีการประชุมพูดคุยถึงเนื้อหาต่างๆ ก่อนที่จะนำไปใช้ โดยที่มีการจัดอบรมไปแล้ว 2 รุ่น คือ
 • รุ่นที่ 1 วันที่ 15 ตุลาคม 2550 ณ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2550 ณ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
สมาคมอนุบาลฯ จัดกิจกรรมการอบรมอีกครั้งให้แก่ครูและผู้สนใจทั่วไป ดังนี้
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงเรียนอุดมวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
สำหรับรุ่นที่ 1 และ 2 นั้นมีสมาชิกเข้าร่วมอบรมรุ่นละ 100 คน และสำหรับรุ่นที่3 สมาชิกเข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับคู่มือครูดังกล่าวนี้ โรงเรียนละ 1 ชุด (จำนวน 12 เล่ม)

และอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางสมาคมอนุบาลฯ ได้ร่วมกับ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน (สช.) จัดทำโครงการฝึกอบรมครูปฐมวัย เรื่อง “สิ่งแวดล้อมสำหรับครูปฐมวัย” โดยในช่วงแรกจะจัดขึ้น ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 รุ่น เวลา 8.30-15.00 น. ดังนี้
 • รุ่นที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2550 ณ โรงเรียนเทคนิคพณิชการจรัลสนิทวงศ์
  โทร. 0-2434-6155-56
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 15 ธันวาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โทร. 0-2320-2777
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 19 มกราคม 2551 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โทร. 0-2521-1457-8
 • รุ่นที่ 4 วันที่ 26 มกราคม 2551 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โทร. 0-2243-0065
ในการอบรมครั้งนี้ทางสมาคมฯ ขอสนับสนุนค่าลงทะเบียนจากโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมคนละ 150 บาท โรงเรียนใดสนใจส่งใบสมัครที่แนบมาพร้อมธนาณัติ (รายละเอียดการส่งธนาณัติอยู่ในใบสมัคร)
โทร. 0-2215-7335 โทรสาร 0-2215-3713

- ดาวน์โหลดใบสมัครการอบรมครูปฐมวัย เรื่อง “สิ่งแวดล้อมสำหรับครูปฐมวัย”
- ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการอบรมครูปฐมวัย เรื่อง “สิ่งแวดล้อมสำหรับครูปฐมวัย” เพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์
ขณะนี้โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จะขาดแคลนครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่จบเอกวิทยาศาสตร์โดยตรงมาทำการสอน ดังนั้นการพัฒนาครูที่ไม่จบเอกวิทยาศาสตร์มาเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ทางสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ขึ้นจำนวน 4 รุ่น ดังนี้
 • ระดับปฐมวัย
 • - รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 มกราคม 2551
  - รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 มกราคม 2551

 • ระดับชั้นประถมศึกษา
  - ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) วันที่ 17-18 มกราคม 2551
  - ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) วันที่ 7-8 มกราคม 2551
รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 200 อบรมที่ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด อาคาร NANMEEBOOK HOUSE สุขุมวิท 31 (ซอยสวัสดี) โทร. 0-2662-3000 ในการอบรมครั้งนี้ทางสมาคมฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายคนละ 500 บาท โรงเรียนใดสนใจส่งใบสมัครที่แนบมาพร้อมธนาณัติ (รายละเอียดการส่งธนาณัติอยู่ในใบสมัคร) โทร.0-2215-7335 โทรสาร 0-2215-3713

- ดาวน์โหลดใบสมัครการอบรมการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์
 
     

 Developed By Position Front Page.

© Copyright 2007 All Rights Reserved www.preeschool.or.th - Privacy Policy - Site Map
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Pre-school Education Association of Thailand Under the Royal Patronage of her Royal Highness Maha Chakri Sirindhorn